Aziz Pavlus Kimdir?

Aziz Pavlus Kimdir?

İlk Yahudi din adamı, ilk misyoner, elçi havari olan Aziz Pavlus kimdir? Sorusunu merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.  

Yazımızın devamından: Aziz Pavlus kimdir? Hangi dine aittir? Aziz Pavlus ne zaman yaşadı? Aziz Pavlus nasıl Hristiyan oldu? Aziz Pavlus’un Hristiyan olmadan önce ismi neydi? Aziz Pavlus un öncülüğünde kurulan hareket nedir? Sorularının cevaplarına ve daha fazlasının cevabına erişim sağlayabilirsiniz. 

İlginizi Çekebilir: Bozkır Aslanı Celaleddin Kimdir? 

Aziz Pavlus kimdir? Sorusuna kısaca şu şekilde cevap verilebilir: Aziz Pavlus (Latince: Paulus), İsa’nın vaazlarını ve öğretilerini pagan inanışındaki Roma dünyasına öğreten ilk Yahudi din adamı, ilk misyoner, elçi ve havari olarak bilinir. M.S. 5 yılında doğan Aziz Pavlus, M.S. 64 – 67 yılları arasında ölmüştür. Aziz Pavlus, Hristiyanlık inancını yaymak için yoğun bir çaba harcadı ve bu çabası sayesinde Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Aziz Pavlus, Hristiyanlığı Yahudi topraklarının dışına yaymak için çaba göstermiştir ve bu çabaları sonucunda günümüz Avrupa’sının Hristiyanlaşmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bundan dolayı da bazı tarihçiler arasında Havariler Çağı’nın en önemli figürlerinden bir tanesi olarak kabul edilmiştir. MS 30 ile MS 50 yılları arasında Anadolu Yarımadası ve Güney Avrupa’da birçok Hristiyan cemaati kurmuştur. 

Aziz Pavlus kimdir? Sorusunun en detaylı cevabı yazımızın devamında yer alıyor… 

Asıl adı Saul olan Aziz Pavlus, Yeni Ahit’te yer alan bilgilere göre dindar bir ailenin çocuğu olarak Tarsus’ta Roma vatandaşı olarak dünyaya geldi. Tarsus, o dönemde Roma İmparatorluğu içinde önde gelen kültür, eğitim ve felsefe merkezlerinden bir tanesiydi ve pek çok iyi okula ev sahipliği yapıyordu. Kudüs’te büyüyen ve Yahudi Yüksek Kurul’un (Sanhedrin) önde gelen bir otoritesi olan Gamaliel tarafından yetiştirilen Aziz Pavlus, dini metinleri öğrenmenin yanı sıra, Yunan filozoflarını da inceledi ve Stoacı filozofların yaşamın erdemli bir şekilde kabul edilmesi ile mutluluğa giden yolunu savunduğunu öğrendi. Aziz Pavlus günlük yaşamında bir çadır yapım ustasıydı. 

Erken yaşamında, Aziz Paul bir Ferisiydi. Ferisiler, İncil’de bahsedilen yazılı ve sözlü geleneğe sıkıca bağlı bir dini grup olarak bilinirlerdi. Hristiyanlara yapılan zulmün önemli bir rolünü üstlendi. Aziz Pavlus, kendini Hristiyanları ve Hristiyanlığı yok etmeye adamıştı. Hristiyan olmadan önce, şiddetli zulümler yaparak Hristiyanlara karşı büyük bir düşmanlık beslediğini kendisi itiraf eden Aziz Pavlus buna ek olarak, Stefano’sun (Hristiyanlığın ilk şehidi olarak kabul edilir.) infazını onaylayarak bizzat infazına da katılmıştı. 

Aziz Pavlus nasıl Hristiyan oldu? Sorusu insanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Aziz Pavlus, Şam’a Hristiyanları tutuklamak için giderken İsa kendisine göründü ve bu sırada Aziz Pavlus görme yetisini kaybetti. Üç gün sonra Şamlı Hananya, Aziz Pavlus’un gözlerinin tekrar sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu. Aziz Pavlus bu seyahatte Hristiyan oldu ve sebebini, Şam’da Meryem oğlu İsa’nın kendisine göründüğünü belirterek açıkladı. 

O andan itibaren Aziz Pavlus, Nasıralı İsa’nın İsrailoğullarının beklediği Mesih olduğunu ve aynı zamanda Tanrı’nın Oğlu olduğunu insanlara vaaz etmeye başladı. Elçilerin İşleri kitabının hemen hemen yarısında Aziz Pavlus’un hayatından bahsedilmiştir.. Aziz Pavlus, Hristiyanlığın Yahudilikten ayrı ve bağımsız bir din haline gelmesi konusunda en önemli rolü üstlenmiştir. 

Aziz Pavlus hangi dine aittir? Aziz Pavlus, erken Hristiyanlık tarihinde önemli bir etkiye sahip bir kişidir. İncil’in önemli bir bölümünü oluşturan yazıları ve mektupları ile tanınır. Pavlus, Hristiyanlık dininin gelişiminde öncü bir rol oynayarak, dinin yönünü belirlemede etkili olmuştur. Aziz Pavlus, Yahudi iken Hristiyan olmuştur. 

Aziz Pavlus, Hristiyanlık tarihinde diğer önderlere göre daha fazla etki sahibi oldu. İsa’nın dini hukukun sonu olduğunu ve Hristiyan Kilisesi’nin İsa’nın bedeni olduğunu öğretti. Ayrıca, Kilise dışındaki dünyayı yargılanacaklar olarak sınıflandırdı. Aziz Pavlus’un yazıları, Son Akşam Yemeği’nden bahseden en eski kaynaklardan bir tanesidir. Bu yemek, Rabbin Sofrası’nın kökeni olarak kabul edilir. Aziz Pavlus’un Romalılara yazdığı mektubun 9. bölümünde bahsedilen seçilmişlik unsuru, Doğu Kiliseleri tarafından Tanrı’nın kader bilgisi olarak yorumlanır. Ancak aynı bölümün Batı Kiliselerinde Cebrilik doktrini olarak algılandığı görülür. Augustinus’un Kitab-ı Mukaddes’i, Tanrı’nın lütfunu (rahmetini) ve ahlakı Ruh’un hayatı olarak görmesi, determinizm inancı ve asli günah doktrini tamamen Aziz Pavlus’un mektuplarına, özellikle de Romalılara mektubuna dayanarak oluşturulmuş öğretilerdir. 

Bazı teologlar (Tanrıbilimciler), Aziz Pavlus’un öğretilerinin kanonik İncillerdeki İsa’nın öğretilerinden oldukça farklı olduğunu vurgular. Bu teologlardan biri olan Barrie Wilson, Aziz Pavlus’un mesajının, öğretilerinin ve eylemlerinin İsa’nın öğretilerinden farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Aziz Pavlus ile İsa arasındaki bu köklü ayrılıktan dolayı, bazıları İsa’nın Hristiyanlığın kurucusu olduğu halde, Aziz Pavlus’un Hristiyanlığın ikinci kurucusu olduğunu savunurlar. 

Aynı şekilde, Doğu kiliselerinde olduğu gibi, günümüzde Batılı hümanistler de Romalılar 9’daki seçilmişlik unsuru için, Batılı kiliselerin aksine belirlenimcilik anlamı yerine, tanrısal kader bilgisi anlamı vermişlerdir. 

Aziz Pavlus, Yahudi toplumunda uzun bir süre açıkça tartışılmayan bir din adamıydı. Talmud (Yahudi medeni kanunu) ve diğer Yahudi sözlü geleneğinde Pavlus’tan açıkça bahsedilmez. Ancak Orta Çağ Avrupa’sında ortaya çıkan İsa’nın yaşam öyküsü Toledot Yeshu’da Pavlus’tan bahsedilir. Toledot Yeshu’da Aziz Pavlus’un, Hristiyanlığı değişikliğe uğratmak adına görevlendirilmiş bir Yahudi ajanı olduğu anlatılır. 

Günümüzde Yahudi otoriteleri Toledot Yeshu’yu bağlayıcı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kabul etmezler. Aziz Pavlus’un Hristiyanlık içindeki yeri ve Hristiyanlıkta yaptığı yenilikler, Yahudilerin Hristiyanlar ile dinler arası ilişkilerinde Aziz Pavlus’a önemli bir yer vermesine neden olur. Yahudi-Hristiyan dinler arası ilişkisinde Aziz Pavlus, iki din arasında bir sınır (örneğin Heinrich Graetz ve Martin Buber tarafından) ya da bir köprü (örneğin Isaac Mayer Wise ve Claude G. Montefiore tarafından) olarak ya da Yahudiler arasındaki tartışmalarda Yahudiliğin hakikiliğinin delillerinin neler olduğu ile ilgili bir kaynak olarak kullanılır (örneğin Richard L. Rubenstein ve Daniel Boyarin tarafından). 

Yahudilerin Aziz Pavlus’a ilgisi günümüzde ilk zamanlardan daha fazladır. Aziz Pavlus, Yahudi besteci Felix Mendelssohn’un eserinde, Ludwig Meidner’in tablosunda ve Franz Werfel’in tiyatro oyunlarına konu edilmiştir. Aziz Pavlus hakkında Yahudiler tarafından yazılan romanlar da mevcuttur (örneğin Şalom Aş ve Samuel Sandmel’in eserleri). Baruch Spinoza, Leo Shestov ve Jacob Taubes gibi Yahudi filozoflar ile Sigmund Freud ve Hanns Sachs gibi psikanalistler, Batı düşünce sisteminde Aziz Pavlus’un büyük bir yeri olduğunu kabul etmişlerdir. Hagner, Meissner ve Langton gibi akademisyenler ise Yahudilerin Aziz Pavlus’a karşı yaklaşımını ele alan akademik çalışmalar yapmışlardır. 

İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de, Aziz Pavlus’a açık bir şekilde atıfta bulunulmaz. Ancak, İbn Kesir’in Yasin Suresi’nin 13. – 21. ayetlerinde bahsedilen üç elçi hikayesinde, adı belirtilmese de üçüncü elçinin Bulus (Pavlus) olduğunu ve mekânın Antakya olduğunu belirttiği görülür. Abdullah Yusuf Ali, aynı hikâyeyi Elçilerin İşleri kitabındaki olaylar ile paralel olarak düşünür ve üç elçinin Pavlus, Barnabas ve Yuhanna olduğunu söyler. Kutsal Kitap’taki Elçilerin İşleri kitabının 13. ve 14. bölümlerinde anlatılan birkaç olay, Yasin Suresi’nde tek bir olay olarak anlatılır ve ad, zaman ve mekân değiştirilerek kısaltılır. 

Aziz Pavlus’un savunduğu dini inanç ve uygulamaların bir kısmı Kur’an-ı Kerim tarafından açıkça reddedilmiştir. Bunların başında, İsa’nın kendisine inananların günahlarına kefaret olmak için çarmıhta öldürüldüğü kefaret inancı ve İsa’nın elçilerinin İncil kayıtlarında yer alan ve Aziz Pavlus tarafından da savunulan İsa’nın “kutsallık ruhu açısından” Tanrı’nın Oğlu olduğuna dair inanç vardır. Amel bakımından ise Aziz Pavlus’un her türlü yiyeceğin insanlar için helal olduğunu savunmasına karşılık, Kur’an-ı Kerim’de domuz eti ve içkinin açıkça haram olduğu belirtilmiştir. 

Hz. Muhammed’in hadislerinde ise Aziz Pavlus’un adı açıkça geçmemekle beraber, İbrahim’in sünnet olma geleneğini (hitan) Aziz Pavlus’un iptal etmesine karşın Hz. Muhammed bu uygulamayı yeniden canlandırmıştır. Bu gibi farklılıklar, Aziz Pavlus ve İslam arasındaki ayrılıkların örnekleridir. 

İbn-i Teymiyye, Aziz Pavlus’u peygamberlerin getirdiği tevhit inancı ile putperestlerin inancını sentezleyerek bir din icat etmekle suçlamıştır. 

Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Mesnevi-i Manevi’sinde anlatılan tarihi hikâyede, Hristiyanlar arasına bid’at ve ayrılık tohumları eken Yahudi vezirin Aziz Pavlus olup olmadığı konusu, Mesnevi şerhleri arasında tartışmalı bir konu olmuştur. 20. yüzyıl Mesnevi şerhlerinden Şefik Can, bu hikâyenin kaynağının Kıssa-ı Enbiya kültürü ve Eski Ahit’ten geldiğini ve Mesnevi şerhlerinin çoğunluğunun, anlatılan hilekâr vezirin Aziz Pavlus olduğu görüşünde olduğunu belirtmiştir. Ancak kendisi bu konudaki görüşünde tarafsızdır. 

Müjdeci Luka’nın yazdığına göre, Aziz Pavlus iki yıl boyunca Roma’da ev hapsinde olduğunu dile getirmesi ile bitmiştir. Pek çok insan Aziz Pavlus’un hayatının bu noktada sona erdiğine inanıyor, ancak iki gerçek Aziz Pavlus’un ölümünün daha sonra gerçekleştiğini gösterir. Erken dönem kilise bilgilerine göre Aziz Pavlus’un ölümü, Neron’un Hristiyanlara zulmettiği dönem ile ilişkilendirilir. Ancak Aziz Pavlus’un Roma’da iki yıl boyunca ev hapsinde kaldıktan sonra bu tarifin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. İkinci olarak, Elçilerin İşleri 28:30-31’te bahsedilen Roma’daki tutuklanmasından sonraki bir dönemde Aziz Pavlus’un Doğu Akdeniz’de hizmet ettiği rivayet edilir. Bu neden ile, Aziz Pavlus’un Roma’daki hapsinden sonra özgür kaldığı ve bir süre daha hizmetine devam ettiği olasıdır. Aziz Pavlus’un istediği gibi İspanya’ya gidip gitmediği belirsizdir. 

Aziz Pavlus, Roma’ya 59 yılının sonbaharında seyahatine başladı ve 60 yılının ilkbaharında Roma’ya ulaştı. Luka’nın Elçilerin İşleri 28:30-31 ayetlerinde bahsettiği iki yıllık süre sonunda Aziz Pavlus’un serbest bırakıldığı kabul edilirse, doğu ve Girit’teki hizmetini 62-64 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Aziz Pavlus, Neron’un zulmü sırasında tekrar tutuklandı ve kısa bir süre sonra 64-65 yıllarında idam edildi. 

Bu yazımızda “Aziz Pavlus kimdir?” sorusunu sizler için en detaylı şekilde cevaplandırdık. Buna benzer daha fazla içeriğe erişim sağlamak için sitemizin ana sayfasına göz gezdirebilirsiniz. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Vajina Kaşıntısı Nedir?

Guarana Nedir, Faydaları Nelerdir?