Phaselis cinayetine yargı ‘dur’ dedi

Konuyla ilgili olarak Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yargı, Milli Park ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Phaselis Antik Kentinde yapılaşma yolunu açan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapılaşma ihale kararına kentimiz, kentlilerimiz ve gelecek kuşaklarımız adına bir kez daha dur dedi. Şubemizce, 14 vatandaşımızla birlikte, Milli Park Sınırları içerisinde 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olan Antalya Phaselis antik kentinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan halk plajı ve günübirlik tesis yapım ihale kararının ve ihale konusu projenin;

1. derece arkeolojik sit alanı Phaselis Antik Kenti kapsamında kalan 85 000 m2’lik alanı kapsadığı, alana ilişkin ihale konusu projenin uygulanmasının, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararına aykırı olduğu, Antik Kente ve milli park olan doğal değerlerimize geri dönülemez zararlar verecek ve alanın betonlaşmasına neden olacağı, Beydağları Milli Park sınırları içerisinde kalan proje alanının yapılaşma amaçlı ihale kararının,  Milli Parklar Kanunu’nun 4. Maddesi ile Milli Parklar Yönetmeliğinim 11. Maddesine, Çevre Kanunu’nun 10. ve 62. maddelerine, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesi ile ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.

Davaya bakan Ankara 11. İdare Mahkemesince; 30.05.2023 tarihli ara kararıyla; “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün Antalya – Kemer ” Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İsine” ait 30.01.2023 tarihinde onaylanan 2022/1512795 ihale kayıt numaralı ve 3438225 sayılı ihale kararı ile bikarara dayanak 03.01.2023 tarihli Olur’un iptali istemiyle açılan davanın karara bağlanabilmesi için; dava konusu işlemin dayanağı olan Antalya – Kemer – Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğüm’ nün Antalya – Kemer – Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi kapsamında yapımı planlanan projelerin Koruma Yüksek Kurulunca belirlenen ilke kararlarına uygun olduğuna dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 13/10/2022 tarih ve 14634 sayılı kararının iptali istemiyle Antalya 3. İdare Mahkemesinin E:2023/332 sayılı dosyasında karar verilmesi gerektiğinden, Antalya 3.İIdare Mahkemesinin E:2023/332 sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması istemi hakkında veya esas hakkında karar verilinceye kadar bu dava dosyasının bekletilmesine karar verilmişti.

Davaya bakan Ankara 11. İdare Mahkemesi oybirliği ile verdiği 30.05.2023 tarihli kararında; “….. dava konusu ihale kararı ve OLUR’un dayandığı işlemin Koruma Bölge Kurulu kararı olduğu ve Antalya 3. İdare Mahkemesince de bu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, ihale işlemlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin; bekletilen dosyada verilecek karar sonrasında mahkememizce yeni bir karar verilinceye kadar KABULÜNE, 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesinin 2/e maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 30/05/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde hüküm kurarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Hem Koruma Bölge Kurulunun kararının iptali istemiyle açılan iptal davasına bakan Antalya 3. İdare Mahkemesinden, hem de ihale kararının iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 11. İdare Mahkemesinden kentimiz, halkımız ve gelecek kuşaklar adına beklentimiz, Uluslararası öneme sahip milli park ve 1. Derece arkeolojik ve doğal sit olan alanın bozulmadan korunabilmesi amacıyla iptaline karar verilmesidir.”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Ukraynalı gelin Antalya’da Hürrem Sultan adını aldı

Antalyada tekneye binerken yakalanan kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi

Antalya’da tekneye binerken yakalanan kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi